Меню сайту
Калькулятор
Статистика

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА для 3-4 класів Артемівського НВК

І. Загальні положення освітньої програми для 3-4 класів Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області на 2019/2020 навчальний рік

   Освітня програма для 3-4 класів Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області (далі – Артемівський НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів») складена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

   Дана освітня програма водиться в дію із 2019/2020 навчального року для 3-4 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Освітня програма для 3-4 класів (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

   Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації Артемівським НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

   Освітня програма для 3-4 класів визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчального плану;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою для учнів 2-4 класів;

перелік освітніх галузей освітньої програми;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

   Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» складає 2695 годин/навчальний рік: для 3 класу – 910 годин/навчальний рік, для 4 класу – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту здійснюється через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову. При цьому вилучення предметів інваріантної складової освітньої програми для 3-4 класів не допускається. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

   Мовою навчання у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» є українська мова, тому навчання у системі загальної середньої освіти учнів 3-4 класів здійснюється за навчальним планом початкових шкіл з українською мовою навчання (таблиця 1).

   Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

   Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

   Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

   Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

   Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

   Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

   У 3-4 класах Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» відповідно до наповнюваності класів не здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

   При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 3-4 класах – 40 хвилин.

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

   Навчальний час, передбачений на варіативну складову використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів.

ІІІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Очікувані результати навчання учнів подані в рамках виконання навчальних програм (таблиця 2).

Мови і літератури

Українська мова та література:

   У взаємодії з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях сприймає усну інформацію, перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень, виокремлює інформацію, аналізує та інтерпретує усну інформацію, оцінює усну інформацію, висловлює і захищає власні погляди, використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок, регулює власний емоційний стан.

   У сприйнятті, аналізі, інтерпретації, критичному оцінюванні інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використанні її для збагачення свого досвіду сприймає текст, аналізує та інтерпретує текст, збагачує естетичний та емоційно-чуттєвий досвід, оцінює текст, обирає тексти для читання, перетворює інформацію, читає творчо.

   У висловлюванні думок, почуттів та ставлення, взаємодії з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотриманні норм літературної мови створює письмові висловлювання, взаємодіє в режимі реального часу, редагує письмові тексти.

   У дослідженні індивідуального мовлення, використанні мови для власної мовної творчості, спостереженні за мовними явищами, їх аналізі досліджує мовні явища, використовує знання з мови у мовленнєвій творчості.

   Іноземна мова:

   У сприйнятті інформації, висловленої іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критичному оцінюванні інформації сприймає усну інформацію, критично оцінює усну інформацію.

   У розумінні прочитаних іншомовних текстів різних видів для здобуття інформації або для задоволення, використанні прочитаної інформації та її критичному оцінюванні сприймає текст, аналізує прочитану інформацію.

   У наданні інформації, висловлюванні думок, почуттів та ставлення, взаємодії з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову здійснює усну взаємодію, усно висловлює власні думки, почуття, ставлення та позиції, здійснює письмову взаємодію, висловлює свої думки, почуття, ставлення та позиції письмово, здійснює взаємодію в режимі реального часу.

   Математика:

   У дослідженні ситуації і виокремлення проблем, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів розпізнає серед ситуацій з повсякденного життя ті, що розв’язуються математичними методами, досліджує, аналізує, оцінює дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту, прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації.

   У моделюванні процесів і ситуацій, розроблення стратегій (планів) дій для розв’язання різноманітних задач сприймає і перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану), будує допоміжну модель проблемної ситуації, розробляє стратегії розв’язання проблемних ситуацій, моделює процес розв’язання проблемної ситуації і реалізує його.

   У критичному оцінюванні даних, процесу та результату розв’язання навчальних і практичних задач оцінює дані проблемної ситуації, необхідні і достатні для її розв’язання, оцінює різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання, перевіряє відповідність одержаного результату прогнозованому, оцінює правильність розв’язання проблемної ситуації; виявляє та виправляє помилки.

   У застосуванні досвіду математичної діяльності аналізує об’єкти навколишнього світу та ситуації, що виникають у житті, встановлює кількість об’єктів, читає і записує числа, порівнює та упорядковує їх, володіє обчислювальними навичками, застосовує їх у навчальних та практичних ситуаціях, визначає просторові відношення, розпізнає геометричні фігури за їх істотними ознаками, будує, конструює об’єкти, вимірює величини, використовує алгебраїчні поняття і залежності для розв’язування проблемної ситуації; досліджує задачі.

   Природознавство:

   У відкритті світу природи, набутті досвіду її дослідження, пошукові відповідей на запитання, спостереженні за навколишнім світом, експериментуванні та створенні навчальних моделей, вияві допитливості та отриманні радості від пізнання природи виявляє і формулює дослідницькі проблеми, визначає мету дослідження і висуває гіпотезу, планує дослідження, спостерігає, експериментує, моделює, аналізує та обґрунтовує результати досліджень, формулює висновки, проводить самоаналіз дослідницької діяльності.

   У опрацюванні та систематизації інформації природничого змісту, отриманої з доступних джерел, та представленні її у різних формах знаходить інформацію та систематизує її, перетворює інформацію з однієї форми в іншу.

   У усвідомленні розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, поясненні ролі природничих наук і техніки в житті людини, відповідальній поведінка у природі Виявляє взаємозв’язки у природі та враховує їх у своїй діяльності діє у навколишньому світі, розуміючи наслідки власної поведінки, використовує наукові надбання для розв’язання проблем, відповідально та ощадливо використовує природні ресурси.

   У критичному оцінюванні фактів, поєднанні нового досвіду з набутим раніше і творчому його використанні для розв’язання проблем природничого характеру визначає проблему через cпіввіднесення нових фактів із попереднім досвідом, критично оцінює проблему, групує і класифікує об’єкти навколишнього світу, генерує нові ідеї для розв’язання проблеми.

   Технології:

   У втіленні творчого задуму в готовий виріб планує власну діяльність з виготовлення виробу, читає і розробляє графічні зображення, добирає матеріали і технології для виготовлення виробу, моделює, конструює та виготовляє виріб, оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності.

   У турботі про власний побут, задоволенні власних потреб та потреб тих, хто оточує застосовує технологічні операції традиційних та сучасних ремесел, створює виріб, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел.

   У ефективному використанні природних матеріалів, турботі про навколишній світ розраховує витрати, ощадно використовує матеріали.

   У практичному і творчому застосуванні традиційних та сучасних ремесел організовує власну життєдіяльність, розв’язує практичні завдання у побуті, дотримується безпеки під час виготовлення виробу.

   У пошуку, поданні, перетворенні, аналізі, узагальненні та систематизації даних, критичному оцінюванні інформації для розв’язання життєвих проблем досліджує інформаційний навколишній світ, знаходить, подає, перетворює, аналізує та зберігає дані різних типів, добирає об’єкти для створення моделей, критично оцінює інформацію з різних джерел.

   У створенні інформаційних продуктів та програм для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них розробляє та реалізує алгоритми, створює та налагоджує програмні проекти, розробляє модульні проекти, опрацьовує та створює інформаційні продукти з використанням даних різних типів, співпрацює в команді для створення інформаційного продукту.

   У усвідомленому використанні інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкуванні та співпраці як творець та/або споживач, самостійному опануванні нових використовує широкий спектр цифрових пристроїв, організовує власне інформаційне середовище, спілкується, навчається та співпрацює в мережевих спільнотах.

   У усвідомленні наслідків використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотриманні етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії відповідально використовує інформаційні технології у повсякденному житті, захищає себе та свій інформаційний простір, дотримується норм соціальної, міжкультурної та міжособистісної взаємодії, дотримується норм правової взаємодії.

   Суспільствознавство:

   У турботі про особисте здоров’я і безпеку, реагуванні на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту власного і тих, хто оточує діє відповідально, відстоює інтереси власні та інших осіб, надає допомогу, поводиться етично.

   У визначенні альтернатив, прогнозуванні наслідків, ухваленні рішень з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб розпізнає небезпечні ситуації, прогнозує наслідки, ухвалює рішення, поводиться безпечно.

   У аргументованому виборі на користь здорового способу життя, аналізі і оцінці наслідків та ризиків обмірковує альтернативи власних дій та рішень, приймає зміни власного організму, аналізує вплив поведінки на здоров’я, здійснює вибір та отримує задоволення.

   У підприємливості та етичній поведінці для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту вчиться вчитися без шкоди для здоров’я, знаходить і перевіряє інформацію, діє ефективно і самостійно, спілкується конструктивно, виявляє культуру споживання, планує майбутнє, співпрацює для досягнення результату діяльності.

   У встановленні зв’язків між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, поясненні значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій) орієнтується в історичному часі, розкриває тривалість і варіативність подій в часі, виявляє і прогнозує суспільні (історичні) зміни.

   У орієнтації у знайомому соціальному середовищі, долученні до його розвитку, поясненні впливу природи та діяльності людей на нього орієнтується у соціальному середовищі, виявляє взаємозв’язок природного і соціального середовищ, формує разом з іншими особами громадський простір.

   У роботі з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізі змісту джерел, їх критичній оцінці добирає джерела історичної та суспільно значущої інформації, аналізує соціальну (історичну) інформацію, оцінює достовірність соціальної (історичної) інформації.

   У узагальненні інформації з різних джерел, розповіді про минуле і сучасне систематизує та узагальнює соціальну (історичну) інформацію, розповідає про минуле і сучасне.

   У представленні аргументованих суджень про відомі факти історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя Формулює та представляє судження, добираючи аргументи.

  У усвідомленні почуття власної гідності, діяльністі з урахуванням власних прав і свобод, повазі до прав і гідності інших осіб, протидії дискримінації та нерівному ставленню до особистості формує себе як особистість, утверджує власну гідність, захищає права людини, протидіє і запобігає проявам дискримінації та нерівності.

   В усвідомленні себе громадянином України, аналізі культурно-історичних основ власної ідентичності, визнанні цінності культурного розмаїття усвідомлює себе частиною спільноти, співпрацює з іншими особами.

   У дотриманні принципів демократичного громадянства, активній участі у житті шкільної спільноти, місцевої громади і держави робить відповідальний вибір, бере участь у розв’язанні проблем спільнот, осмислює громадсько-політичне життя.

   Мистецтво:

   У художньо-образному, асоціативному мисленні у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва творить різними засобами і способами, імпровізує, естетично перетворює навколишній світ.

   У пізнанні мистецтва, інтерпретації художніх образів, досвіді емоційних переживань, ціннісному ставленні до мистецтва аналізує, інтерпретує, оцінює мистецтво, пізнає мову мистецтва.

   У пізнанні себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво оцінює власну творчість, представляє власні досягнення, взаємодіє з іншими особами через мистецтво, регулює власний емоційний стан засобами мистецтва.

   Здоров'я і фізична культура:

   У занятті руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонстрації рухових умінь та навичок, використанні їх у різних життєвих ситуаціях виконує життєво необхідні рухові дії, моделює рухову діяльність, виконує фізичні вправи під час ігрової діяльності та змагань.

   У виборі фізичних вправ для підвищення рівня
фізичної підготовленості контролює свій фізичний стан, аналізує та оцінює вплив фізичного навантаження на стан здоров’я, добирає фізичні вправи для розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров’я.

   У дотриманні правил безпечної і чесної гри, вмінні боротися, вигравати і програвати; усвідомленні значення фізичних вправ для здоров’я, задоволенні, гартуванні характеру, самовираженні та соціальній взаємодії виконує різні соціальні ролі дотримується безпечної поведінки, дотримується етичних норм у руховій діяльності. V

ІV. Вимоги до здобувачів освіти, які здійснюватимуть навчання за освітньою програмою для учнів 3-4 класів

   Освітня програма розроблена для учнів 3-4 класів, її реалізація запроваджується із 2019/2020 навчального року і буде здійснена на момент завершення освітнього процесу у початковій школі даних учнів.

   3-4 класи Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» - це класи загального розвитку. Інклюзивне навчання у закладі не здійснюється у зв’язку із відсутністю учнів з особливими освітніми потребами, інвалідністю, тощо. У разі виникнення потреби, у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» гарантоване запровадження індивідуального, інклюзивного навчання, та інших форм здобуття початкової середньої освіти.

V. Перелік освітніх галузей

   Освітню програму для 3-4 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

   Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів». Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Для недопущення перевантаження учнів можливе врахування їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

   Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

   Наступна сторінка


  

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Корисні Посилання