Меню сайту
Калькулятор
Статистика

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА для 2-4 класів Артемівського НВК

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні педагогічної ради Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області від 24 травня 2018 року протокол № 7

Голова педагогічної ради Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

______________ /В.В. Щеголяєва/

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

_____________ /В.В. Щеголяєва/

Наказ від 25 травня 2018 року №

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

для 2-4 класів

Артемівського навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемівка, 2018

 

І. Загальні положення освітньої програми для 2-4 класів

Артемівського навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

   Освітня програма для 2-4 класів Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області (далі – Артемівський НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів») складена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

   Дана освітня програма водиться в дію із 2018/2019 навчального року для 2-4 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Освітня програма для 2-4 класів (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

   Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації Артемівським НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

   Освітня програма для 2-4 класів визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчального плану;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою для учнів 2-4 класів;

перелік освітніх галузей освітньої програми;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

   Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту здійснюється через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову. При цьому вилучення предметів інваріантної складової освітньої програми для 2-4 класів не допускається. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

   Мовою навчання у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» є українська мова, тому навчання у системі загальної середньої освіти учнів 2-4 класів здійснюється за навчальним планом початкових шкіл з українською мовою навчання (таблиця 1).

   Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

   Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

   Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

   Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

   Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

   Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

   У 2-4 класах Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» відповідно до наповнюваності класів не здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

   При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

   Навчальний час, передбачений на варіативну складову використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів.

ІІІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

   Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Очікувані результати навчання учнів подані в рамках виконання навчальних програм (таблиця 2).

   Мови і літератури

   Українська мова та література:

   Іноземна мова: 

  Математика:

  Природознавство:

   Технології:

  Суспільствознавство:

   Мистецтво:

   Здоров'я і фізична культура:

   ІV. Вимоги до здобувачів освіти, які здійснюватимуть навчання за освітньою програмою для учнів 2-4 класів

   Освітня програма розроблена для учнів 2-4 класів, її реалізація запроваджується із 2018/2019 навчального року і буде здійснена на момент завершення освітнього процесу у початковій школі даних учнів.

   2-4 класи Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» - це класи загального розвитку. Інклюзивне навчання у закладі не здійснюється у зв’язку із відсутністю учнів з особливими освітніми потребами, інвалідністю, тощо. У разі виникнення потреби, у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» гарантоване запровадження індивідуального, інклюзивного навчання, та інших форм здобуття початкової середньої освіти.

V. Перелік освітніх галузей

   Освітню програму для 2-4 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

   Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів». Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Для недопущення перевантаження учнів можливе врахування їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

   Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

VІ. Форми організації освітнього процесу

   Гранична наповнюваність класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» не перевищує нормативної (30 осіб).

   Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем в одну робочу зміну.

   Основними формами організації освітнього процесу у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

   Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

   Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

VІІ. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

   Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

   Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища Артемівського НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів»;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

   Таблиця 1 до освітньої програми для учнів 2-4 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання

    Таблиця 2 до освітньої програми для учнів 2-4 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

 

  

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Февраль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Корисні Посилання