Меню сайту
Калькулятор
Статистика

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА для 1-3 класів Артемівського НВК

 

   

І. Загальні положення освітньої програми для 1-3 класів Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області на 2020/2021 навчальний рік

   Освітня програма для 1-2 класів Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області (далі – Артемівський НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів») складена на основі Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої авторським колективом під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1272 "Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти" (таблиця 1); для 3 класу - на основі Типової освітньої програми, розробленої авторським колективом під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки україни від 08.10.2019 № 1273 "Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти" (таблиця 2).

   Дана освітня програма водиться в дію по етапно із 2018/2019 навчального року для 1 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів», із 2019/2020 навчального року – для 2 класу, із 2020/2021 навчального року – для 3 класу.

   Освітню програму для 1-3 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти.

   Освітня програма для 1-3 класів визначає:

 загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчального плану;

  очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

   вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою для учнів 1-3 класів;

   перелік освітніх галузей освітньої програми;

   форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

   опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

   Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» складає 805 годин/навчальний рік, для 2 класу – 875 годин/навчальний рік, для 3 класу – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту здійснюється через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову. Програми інваріантного складника Базового навчального плану є обов’язковими для використання.

  Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

   Мовою навчання у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» є українська мова, тому навчання у системі загальної середньої освіти учнів 1-3  класів здійснюється за навчальним планом початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

   Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

   Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

   -        дитиноцентрованості і природовідповідності;

   -        узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

   -        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

   -        наступності і перспективності навчання;

   -        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

   -      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

   -        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

   -        творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

   -        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

 Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої програми рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

   У 1-3 класах Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» відповідно до наповнюваності класів не здійснюється поділ класу на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

   При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2-3 класах – 40 хвилин.

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

   Навчальний час, передбачений на варіативну складову використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів.

ІІІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

    Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

   1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

  2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

   3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

   4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

  5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

  6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

   7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

   8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

   9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

   10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

  11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

   Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

ІV. Вимоги до здобувачів освіти, які здійснюватимуть навчання за освітньою програмою для учнів 1-3 класів

   Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

   Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

   Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

   1, 2, 3 класи Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» - це класи загального розвитку. Інклюзивне навчання у закладі не здійснюється у зв’язку із відсутністю учнів з особливими освітніми потребами, інвалідністю, тощо. У разі виникнення потреби, у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» гарантоване запровадження індивідуального, інклюзивного навчання, та інших форм здобуття початкової середньої освіти.

V. Перелік освітніх галузей

   Освітню програму для 1-3 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» укладено за такими освітніми галузями:

   Мовно-літературна (зокрема: українська мова і література, іншомовна освіта)

   Математична

   Природнича

   Соціальна і здоров’язбережувальна

   Громадянська та історична

   Технологічна

   Інформатична

   Мистецька

   Фізкультурна

  Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів». Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предмета «Фізична культура», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Для недопущення перевантаження учнів можливе врахування їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

   Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

VІ. Форми організації освітнього процесу

   Гранична наповнюваність класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» не перевищує нормативної для учнів, які здобувають початкову освіту (24 особи).

   Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем в одну робочу зміну.

  Основними формами організації освітнього процесу у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

  Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

  Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

   Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

  Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

   Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 1 класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктивних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання.

   Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня.

  Навчальні досягнення учнів 2 класу підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів 2 класу здійснюється вербально.

   Оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класу здійснюється вербально та не передбачає виставлення балів, словесних суджень (характеристик) та інших позначок у Класному журналі.

   Для 3 класу застосовується формувальне та підсумкове (тематичне та завершальне) оцінювання.

VІІ. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

   Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

   кадрове забезпечення освітньої діяльності;

   навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

   матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

   якість проведення навчальних занять;

   моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

   Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

   оновлення методичної бази освітньої діяльності;

  контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

   моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища Артемівського НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів»;

   створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Таблиця 1

до освітньої програми для учнів 1-2 класів Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» на 2020/2021 н. р.

Типовий навчальний план для 1-2 класів початкової школи

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна

 

315

 

350

 

350

 

350

 

1365

Іншомовна

Математична

140

140

140

140

560

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

105

 

105

 

105

 

105

 

420

Технологічна

 

35

 

70

 

70

 

70

 

245

Інформатична

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Усього

770

840

840

840

3290

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

70

70

210

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20/700 

22/770 

23/805

23/805 

/3080 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

805 

875

910

910

3500 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Таблиця 2

до освітньої програми для учнів 3 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» на 2020/2021 н. р.

Типовий навчальний план для 3-4 класів початкової школи

 

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

 

 

3 кл.

4 кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

10

20

Українська мова та література

7

7

Іноземна мова

3

3

Математична

5

5

10

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

3

 

3

 

6

Технологічна

1

1

 

4

Інформатична

1

1

Мистецька

2

2

4

Фізкультурна*

3

3

6

Усього

25

25

50

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

2

Загальнорічна кількість навчальних годин

26

26

52

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

23/805 

23/805 

46/1610

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Сентябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Корисні Посилання