Меню сайту
Калькулятор
Статистика

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА для 11 класу Артемівського НВК

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні педагогічної ради Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області від 24 травня 2018 року протокол № 7

Голова педагогічної ради Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

______________ /В.В. Щеголяєва/

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

_____________ /В.В. Щеголяєва/

Наказ від 25 травня 2018 року №

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

для 11 класу

Артемівського навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

Артемівка, 2018

І. Загальні положення освітньої програми для 11 класу

Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік

   Освітня програма для 11 класу Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області (далі – Артемівський НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів») складена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

   Дана освітня програма уводиться в дію із 2018/2019 навчального року для 11 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

   Освітня програма для 11 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

   Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації Артемівським НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

  Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчального плану (таблиці 1, 2);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 3; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою;

перелік освітніх галузей;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

   Загальний обсяг навчального навантаження учнів 11 класу складає 1330 годин/навчальний рік.

   Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

Навчальним планом старшої школи (11 клас) передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

   Години варіативної складової передбачаються на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової; упровадження курсів за вибором; факультативи, індивідуальні та групові заняття.

   Рішення про розподіл годин варіативної складової приймає педагогічна рада Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів», враховуючи кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів. При цьому вилучення предметів інваріантної складової навчального плану не допускається, а зменшення годин на їх вивчення допускається не більше ніж удвічі порівняно із Типовою освітньою програмою.

   Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів.

   Навчальний план зорієнтований на роботу закладу за п’ятиденним навчальним тижнем в одну робочу зміну.

   Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

   Для недопущення перевантаження учнів за рішенням педагогічної ради навчання учнів в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо) може бути враховане під час навчальних досягнень із відповідних дисциплін.

   Навчальний план старшої школи забезпечує реалізацію змісту освіти залежно від обраного профілю навчання шляхом вивчення окремих предметів на одному із трьох рівнів (таблиця 1).

   У 2018/2019 навчальному році учні 11 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» продовжують здійснювати навчання у старшій школі за універсальним профілем, складеним відповідно до академічного рівня змісту освіти (таблиця 2 для шкіл з українською мовою навчання). Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномірно розподілений між окремими предметами. Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчального плану додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання.

   У 11 класі Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» відповідно до наповнюваності класів не здійснюється поділ класу на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

ІІІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

   Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

   Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

   Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

    Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

ІV. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти

   Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

   Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

   11 клас Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» - це клас загального розвитку. Інклюзивне навчання у закладі не здійснюється у зв’язку із відсутністю учнів з особливими освітніми потребами, інвалідністю, тощо. У разі виникнення потреби, у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» гарантоване запровадження індивідуального, інклюзивного навчання, та інших форм здобуття базової середньої освіти.

V. Перелік освітніх галузей

   Освітню програму для 11 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» на 2018/2019 навчальний рік укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

    Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

VІ. Рекомендовані форми організації освітнього процесу

  VІІ. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

   Таблиця 1 до освітньої програми для учнів 11 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» Таблиця розподілу годин на окремі предмети за різними рівнями змісту освіти

   Таблиця 2 до освітньої програми для учнів 11 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (універсальний профіль)

   Таблиця 3 до освітньої програми для учнів 11 класу Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826)

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Февраль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Корисні Посилання