Меню сайту
Калькулятор
Статистика

​МЕТОДИЧНА РОБОТА

  З метою виконання завдань розвитку національної освіти, реалізації Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту, «Про дошкільну освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції виховання дітей та молоді у системі національної освіти, відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ) від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 № 1255/18550, зі змінами, рекомендацій щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, була спланована організаційно-методична робота з педагогічними працівниками НВК протягом 2017/2018 навчального року.

   Відповідно до Річного плану роботи НВК на 2017/2018 навчальний рік було визначено методичну тему, над якою працював педагогічний колектив: «Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі сучасного психолого-педагогічного та організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу» та тему виховної роботи: «Формування загальнолюдських цінностей на основі народної моралі з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу як засіб виховання громадянина-патріота».

   Пріоритетні напрямки роботи навчального закладу у 2017/2018 навчальному році:

спрямування методичної роботи з педагогічними кадрами на підвищення ІКТ-компетентності та інформаційної культури, розвиток самоосвіти, диференціацію педагогічної діяльності;

забезпечення впровадження та реалізації програм нового Державного стандарту;

реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання вихованців ДНЗ;

упровадження сучасних педагогічних технологій, що спрямовані на особистість дитини, підвищення результативності навчання, на розкриття інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні;

забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

створення оптимальних умов для навчання і виховання дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я;

формування в учнів навичок здорового способу життя, свідомої потреби в руховій активності та свідомого ставлення до збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих;

дотримання вимог організації роботи з питань харчування, медичного обслуговування, індивідуального та інклюзивного навчання учнів та запобігання дитячому травматизму;

розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, сприяння діяльності кафедр ВНЗ на базі школи, впровадження заходів, що сприяють співпраці педагогічного і учнівського колективів закладу;

виокремлення як одного з головних напрямків виховної роботи патріотичного виховання, яке є стратегічним за своїм значенням завданням;

повсякденне виховання поваги до Конституції Держави, законодавства, державних символів;

інформатизація навчально-виховного процесу;

використання у повному обсязі ресурсів мережі ІНТЕРНЕТ;

активізація роботи з системного оновлення та інформаційного наповнення сайту навчального закладу.

   Реалізація поставлених завдань здійснювалася шляхом:

 • забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту на рівні не нижчому від державних стандартів;
 • сприяння всебічному розвитку індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб;
 • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я вихованців;
 • виховання школяра як вільної, демократичної, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості, здатної самостійно вибирати і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
 • формування в учнів уміння і бажання вчитися, виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя, вироблення вмінь практично і творчо застосовувати здобуті знання;
 • формування цілісного наукового світогляду учнів, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, володіння засобами практичної і пізнавальної діяльності.
 • виховання в учнів любові до праці, створення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування в них готовності свідомо обирати і оволодівати майбутньою професією;
 • виховання учня, як людини моральної, людини культури з розвинутим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу й самого себе.
 • реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання;
 • розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;
 • реалізація системи внутрішньо шкільного контролю на основі управлінських рішень;
 • організація роботи методичних об’єднань;
 • підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних заходах школи та району;
 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;
 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України;
 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;
 • проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня; робота зі здібними та обдарованими дітьми;
 • нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція навчально-виховного процесу;
 • забезпечення ефективності управління методичною роботою;
 • методичне та кадрове забезпечення до профільного та профільного навчання у середній та старшій школі;
 • вивчення проблеми наступності навчання, адаптації учнів у школі;
 • робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;
 • створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

   Здійснюючи управління навчально-виховним процесом та фінансово-господарською діяльністю НВК, проведено роботу по комплектації педагогічними кадрами. Так, у 2017/2018 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розподіл педагогічного навантаження здійснювався відповідно до фахової освіти та курсової підготовки вчителів.

   Методичну роботу в школі координує методич­на рада, яка спрямовує діяльність учителів, предмет­них методоб’єднань, творчих груп, що форму­ються за результатами діагностування всіх членів педагогічного колективу, планує, узгоджує та аналі­зує проведення заходів відповідно до педагогічної проблеми.

    Робота методичної служби школи спрямована на реалізацію її основної мети: забезпечення умов систематичної колективної й індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх науково-теоретичної, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності, доведення фахової та методичної компетентності до рівня сучасних вимог розвитку освіти й суспільства.

   Головні напрямки методичної роботи:

- забезпечення вчителів професійною інформацією;

- підготовка до атестації;

- узагальнення й поширення досвіду роботи вчителів;

- здійснення постійного моніторингу показників роботи навчального закладу, педагогічних працівників, управлінських рішень для ліквідації прогалин у роботі, для вдосконалення діяльності;

- організація і проведення педагогічних заходів.

   З метою реалізації завдань методичної роботи, а також підвищення професійного та методичного рівня вчителів було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів, затверджено їх плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів:

 • ШМО вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ (керівник І.І. Куц);
 • ШМО вчителів гуманітарного циклу (керівник Н.В. Половян);
 • ШМО вчителів природничо-математичного циклу (керівник О.О. Отченашко);
 • ШМО класних керівників (керівник В.О. Ребрун).

   Форми методичної роботи різноманітні: засідання педагогічної ради, проблемні семінари, педагогічні читання, конференції, круглі столи, диспути, ділові ігри, конкурс методичних розробок, творчі звіти тощо.

   Організація методичної роботи будується на глибокому вивченні, аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координується з курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

   В кінці кожного навчального року підводяться підсумки роботи МО, де вчителі демонструють напрацювання з реалізації методичної проблеми, над якою працює МО.

   Уміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою для кожного учителя НВК наразі не є проблематичним, оскільки у закладі достатня комп’ютерна база, встановлено комп’ютери в усіх початкових класах та у дошкільному підрозділі. У НВК у кабінетах фізики, біології розміщені мультимедійні проектори та інтерактивні дошки, у інформатиці – комп’ютерний клас. У грудні 2016 року НВК отримав подарунок від Міністерства освіти і науки України у вигляді 11 комп’ютерів із програмним та антивірусним забезпеченням. Проведена робота щодо облаштування електричної мережі під новий комп’ютерний клас та підключення його до мережі Інтернет. Можливість користуватися Інтернетом є як у вчителів, так і в учнів. Комп’ютери використовуються також і для адміністративної роботи. Вчителі, проходячи тематичні курси, паралельно відвідують курси ІКТ, тому на сьогодні всі вчителі володіють вміннями роботи на комп’ютері.

   У МО початкових класів входить 7 чоловік: 5 вчителів початкових класів та 2 вихователі дитячого садочка. В цьому навчальному році вчителі та вихователі приймали активну участь у роботі МО. У 2017/2018 навчальному році продовжували працювати над впровадженням елементів інтерактивної роботи, формуванням культури поведінки сучасного учня, основ здорового способу життя, громадської самосвідомості з використанням історико-краєзнавчих матеріалів музейного комплексу та над удосконаленням форм ігрової діяльності вихованців під час уроків та занять у ДНЗ.

   У цьому навчальному році онлайн - курси для вчителів початкової школи (НУШ) пройшли 2 вчителі: Куц І.І., Щеголяєва В.В.

   На засіданнях МО були розглянуті виступи: «Використання Технології створення успіху» для успішного впровадження Державного стандарту» (Бердник О.І.), «Особливості організації та проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури» (Щеголяєва В.В.), «Різноманітність ігор для критичного розвитку дітей дошкільного віку». (Бондаренко А.С.), «Пріоритетні завдання початкової школи в контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи», «Педагогіка партнерства як етичний концепт та основа формування інноваційного освітнього простору Нової української школи», (Куц І.І.), «Робота з обдарованими дітьми» (Ільченко О.І.), «Підвищення навичок швидкочитання учнів початкових класів» (Коваленко С.Д.).

   На педагогічній раді вчителі виступали за такими темами: «Впровадження інтерактивних методів навчання для підвищення якості навчально-виховного процесу», «Реалізація компетентнісного підходу у навчанні» (Коваленко С.Д.), «Створення ситуації успіху з метою підвищення рівня пізнавальної діяльності молодшого школяра», «Формування мовленнєвих навичок засобами інтерактивності» (Бердник О.І.), «Формування комунікативної та соціальної компетенції на уроках у початкових класах», «Впровадження інтерактивних форм і методів навчання на уроках в початкових класах»

   Бердник О.І. приймала участь у Міжнародному конкурсі з українознавства, за що була нагороджена Дипломом Міністерства освіти і науки України Науково-дослідного інституту українознавства за ІІІ місце у Міжнародному конкурсі для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі пріоритети навчально- виховного процесу»

   Ільченко О.І. має публікацію на сайті SUPER.UROK-UA.com «Архітектурна спадщина рідного краю»

   На базі нашої школи проходили районні семінари вчителів початкових класів «Пріоритетні завдання початкової школи в контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи», «Педагогіка партнерства як етичний концепт та основа формування інноваційного освітнього простору Нової української школи»

   Такі невеликі семінари спрямовані на підвищення кваліфікації вчителів, що активно сприяє впровадженню нового, вдосконалюється методична майстерність, як досвідчених, так і молодих вчителів та вихователів, в яких досвід роботи ще недостатній.

   Та найбільш ефективними – є відкриті уроки (майстер-класи), в яких активну участь постійно беруть вчителі МО початкових класів. Ці уроки сприяють вивченню і впровадженню інноваційних технологій, поширенню ефективного прогресивного педагогічного досвіду. В цьому навчальному році було проведено і обговорено ряд відкритих уроків у різних класах та підготовка домашніх завдань у групі продовженого дня: математика 1 клас «Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць», природознавство 1 клас «Дикі та свійські тварини» (Бердник О.І.), літературне читання 2 клас Урок позакласного читання «У світі казки чарівної», Українська мова 2 клас «Уживання великої букви в кличках тварин» (Коваленко С.Д.), літературне читання 3 клас «Вступ до розділу. Байки. Леонід Глібов. Лебідь, Щука і Рак», українська мова 3 клас. «Закріплення навичок написання власних і загальних іменників.» (Ільченко О.І.), літературне читання 4 клас «Тарас Шевченко. Реве та стогне Дніпр широкий…», природознавство 4 клас «Україна на карті світу. Практична робота. Позначення на контурну карту столиці та міст України». (Куц І.І.), фізична культура 2 клас «Народні ігри та розваги на свіжому повітрі» (Щеголяєва В.В.).

   Виховні заходи: «Що таке дружба?» (Бердник О.І.), «Мова моя барвінкова», вікторина «На гостинах у казки» (Коваленко С.Д.), вікторина «Абетка безпеки», «Тарас Шевченко – співець українського народу» (Ільченко О.І.).

   Всі уроки проведено на високому методичному рівні, використано різноманітні види роботи, які активізували роботу дітей. На даних уроках розвивалися творчі здібності школярів, уява, мислення, мова, пам’ять.

   Великої уваги вчителі приділяли виховній роботі, яка націлена на виховання всебічно розвиненої, свідомої, творчої особистості. Великої уваги в цьому навчальному році приділяли 73–річниці Великої Перемоги, брали участь у тематичній виставці малюнків, підготовці і проведенні мітингу і концерту.

   Було проведено ряд зустрічей з учасником АТО Старіковим Вячеславом Володимировичем. Діти з цікавістю знайомилися з його життєвим шляхом.

   Учні початкових класів здійснили екскурсію до краєзнавчого музею ім. Суліми. Приймали участь у майстер-класі по виготовленню Новорічних прикрас.

   Учні початкових класів брали активну участь у різноманітних конкурсах:

- Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. - 1 учень (учениця 3 класу у ІІ етапі).

- Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Орлятко» ( 10 учнів) Всеукраїнський інтерактивний конкурс знавців української мови «Соняшник» - 8 переможців початкової школи, 1 учасник.

- Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Геліантус».

- Конкурс малюнків «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» (1 учениця).

- Конкурс малюнків «Вогонь – друг, вогонь - ворог» (1 учениця).

- Обласний конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей» (1 учениця).

- Конкурс малюнків «Чорнобиль – довгий слід трагедії» (шкільний етап - 3 учні).

- Конкурс шкільного малюнка «Війна очима дітей» ( 4 учні).

- Конкурс «Друге життя відходів» (шкільний етап - 17 учнів.).

- Конкурс поробок з природного матеріалу «Дари осені» - 27 учнів.

   Учні 4 класу забезпечені підручниками на 100%.

   Аналіз роботи МО показав, що підвищився науково-методичний і теоретичний рівень викладання предметів. Вчителі продовжують працювати і удосконалювати роботу у системі особистісно орієнтованого навчання, використовуючи інтерактивні технології. Вчителі МО початкових класів завжди знаходяться в творчих пошуках нового, прогресивного.

   Значну увагу вчителі початкових класів та вихователі приділяють патріотичному вихованню підростаючого покоління. Протягом навчального року проведено ряд виховних заходів, спрямованих на формування ціннісного ставленню до суспільства, людини, природи, мистецтва.

   Протягом навчального року освітня робота у дошкільному навчальному закладі здійснюється за програмою «Дитина», вихователі користуються науково - методичною літературою , рекомендованою Міністерством науки й освіти України.

   Головною метою дошкільного закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
 • створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

   У групі були створені умови для розвитку кожної дитини у фізичній, соціально - особистісній, пізнавальній, мовній та художньо-естетичній діяльності. Велика увага приділялася роботі із формування патріотичних почуттів. Діти розучували вірші про Батьківщину, проводилися бесіди про захисників Батьківщини, розглядався демонстраційний матеріал про визначні пам’ятки України.

   Серйозну увагу приділяли здоров’ю дітей, щодня проводилися і проводиться ранкова гімнастика, гімнастика після сну, дихальні вправи, пальчикова гімнастика, фізкультхвилинки, дидактичні, сюжетно - рольові та рухливі ігри. А також вихователі проводили: інтегровані, комплексні та комбіновані заняття.

   Протягом навчального року різновікова група з великим інтересом брала участь в тематичних святах: «Осінь-чарівниця», «Добрий Миколай», «Новорічне свято завітало знов до нас», «Матусь вітають малюки», «Садочок, прощавай».

   Стало доброю традицією проводити в групі свята «Мій день народження».

   Спільно з батьками були організовані виставки виробів , що виготовлені у дитячому садочку: «Осіння композиція», «Пасхальна радість».

   Систематично проводяться батьківські збори: «Вікові особливості спілкування і причини конфліктів», «Ваша дитина - майбутній першокласник». Періодично оновлюються матеріали у батьківських куточках: «Про права дитини дошкільника», «Увага! Настає зима!», «Сім’я і сімейні цінності». Вся ця робота дає можливість ознайомлювати батьків з роботою дошкільного закладу, залучати батьків до освітнього процесу.

   Протягом навчального року вихователі брали активну участь у семінарах: «Дитина і народна іграшка», «Шляхи запобігання жорстокому поводженню з дітьми», «Формування життєвої компетентності особистості дошкільника в умовах упровадження освітньої програми «Впевнений старт». Також був проведений семінар-практикум: «Руками творяться діла».

Наступна сторінка

 

Річний план роботи 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Корисні Посилання