Суббота, 17.04.2021, 03:22:01
Артемівський ліцей
Ви увійшли як Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

4.1. Управління Закладу освіти в межах повноважень, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та установчими документами Закладу освіти, здійснюють:

— засновник або уповноважений ним орган;

— керівник Закладу освіти;

— колегіальний орган управління Закладу освіти (педагогічна рада);

— колегіальний орган громадського самоврядування;

— інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами Закладу освіти.

4.2. Права і обов’язки засновника (або уповноваженого ним органу) щодо управління Закладом освіти визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», рішеннями Печенізької селищної ради, іншими нормативноправовими актами та установчими документами Закладу освіти.

4.3. Засновник Закладу освіти або уповноважена ним особа:

— затверджує установчі документи Закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

— укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Закладу освіти;

— розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами Закладу освіти;

— затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

— здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу освіти;

— здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу освіти;

— забезпечує створення у Закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

— здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

— реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами.

4.4. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.5. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління Закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді Закладу освіти.

4.6. Засновник Закладу освіти зобов’язаний:

— забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним Закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

— у разі реорганізації чи ліквідації Закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

— забезпечити відповідно до законодавства створення в Закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.7. Директор Закладу освіти здійснює безпосереднє управління Закладом світи оі несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу освіти. Директор є представником Закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Закладу освіти.

4.8. Повноваження директора визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом Закладу освіти та трудовим договором.

4.9. Директор Закладу освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника Закладу освіти або уповноваженого ним органу управління освіти.

4.10. Директор Закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

4.11. Заступники директора, педагогічні та інші працівники Закладу освіти призначаються на посади та звільняються з посад директором цього закладу.

4.12. Директором Закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню освіту».

4.13. Директор Закладу освіти має право:

— діяти від імені Закладу освіти без довіреності та представляти Заклад освіти у відносинах з іншими особами;

— підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Закладу освіти;

— приймати рішення щодо діяльності Закладу освіти в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Закладу освіти та його коштами;

— призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

— визначати режим роботи Закладу освіти;

— ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

— видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

— укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

— звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Закладу освіти;

— приймати рішення з інших питань діяльності Закладу освіти.

4.14. Директор Закладу освіти зобов’язаний:

— виконувати Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальгу середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Закладу освіти, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

— планувати та організовувати діяльність Закладу освіти;

— розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

— надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

— організовувати фінансово-господарську діяльність Закладу освіти в межах затвердженого кошторису;

— забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу освіти;

— затверджувати правила внутрішнього розпорядку Закладу освіти;

— затверджувати посадові інструкції працівників Закладу освіти;

— організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

— затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Закладу освіти відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту»;

— створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

— затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

— забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

— контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

— забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

— створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

— сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

— створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Закладу освіти;

— сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Закладі освіти;

— формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Закладу освіти;

— створювати в Закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

— організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

— забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Закладу  освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

— здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів та вихованців дошкільного підрозділу, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

— організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;

— звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Закладу освіти;

— виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор Закладу освіти зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

4.15. Директор Закладу освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами Закладу освіти і строковим трудовим договором.

4.16. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу освіти.

Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом Закладу освіти.

4.17. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Закладу освіти. 

4.18. Педагогічна рада:

— схвалює стратегію розвитку Закладу освіти та річний план роботи;

— схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

— схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

— приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

— приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

— розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

— приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

— приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

— може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Закладу освіти;

— розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу освіти до її повноважень.

4.19. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

4.20. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Закладі освіти.

4.21. Піклувальну раду Закладу освіти може бути утворено за рішенням засновника або уповноваженого ним органу для Закладу освіти на визначений засновником строк.

4.22. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Закладу освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

4.23. Піклувальна рада:

— аналізує та оцінює діяльність Закладу освіти і його директора;

— розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Закладу освіти та аналізує стан їх виконання;

— сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

— проводить моніторинг виконання кошторису Закладу освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Закладу освіти;

— має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту Закладу освіти;

— може вносити засновнику Закладу освіти подання про заохочення директора закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

— здійснює інші повноваження, визначені установчими документами Закладу освіти.

4.24. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління Закладу освіти, органів громадського самоврядування Закладу освіти, депутатів відповідної місцевої ради.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники Закладу освіти, для якого вона утворюється.

4.25. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

4.26. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління Закладом освіти з правом дорадчого голосу.

4.27. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником Закладу освіти.

4.28. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу Закладу освіти.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом закладу. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

— працівників Закладу освіти - зборами трудового колективу;

— учнів другого - третього ступеня – класними зборами;

— батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

4.29. Право скликати збори (конференцію) мають голова піклувальної Закладу освіти, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу освіти, засновник.

Загальні збори (конференція):

— надають пропозиції засновнику або уповноваженому ним органу управління освітою щодо складу піклувальної ради;

 — заслуховують щорічний звіт директораЗакладу освіти про діяльність Закладу овіти та виконання Стратегії розвитку Закладу освіти;

 — розглядають питання освітньої, виховної, методичної Закладу освіти;

 — затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу;

 — розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу освіти;

4.30. У Закладі освіти учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо.

4.31. Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, Статуту, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

4.32. Вищим органом громадського самоврядування працівників Закладу освіти є загальні збори трудового колективу Закладу освіти.

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються колективним договором Закладу освіти.

4.33. Загальні збори трудового колективу:

— розглядають та схвалюють проєкт колективного договору; затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

— визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

— обирають комісію з трудових спорів.

4.34. Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.35. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Закладу освіти.

4.36. У Закладі освіти батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів та вихованців дошкільного підрозділу (особами, які їх замінюють).

Органи батьківського самоврядування утворюються в межах класу/групи та Закладу освіти.

4.37. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування Закладу освіти.

4.38. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

4.39. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності Закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за наказом директора Закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

4.40. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.41. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.42. Працівники Закладу освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

 

Статут

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
Copyright Artemivskiy liceum © 2021uCoz