Суббота, 17.04.2021, 03:43:50
Артемівський ліцей
Ви увійшли як Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

ІІІ. ОСНОВНІ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ В КЗ «АРТЕМІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»

3.1. Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗЗСО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти;
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників і здобувачів освіти;
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників;
 • планування освітньої діяльності: механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • створення інклюзивного освітнього середовища.

3.2. Забезпечення публічної інформації здійснюється відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», інших нормативно-правових актів щодо організації освітнього процесу і передбачає оприлюднення інформації та її регулярне оновлення із використанням наявних ресурсів для інформування (веб-сайту, інформаційних стендів).

3.3. Політика дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників і здобувачів освіти базується на вимогах ст. 42 Закону України «Про освіту» та реалізується за такими напрямами:

 • організація роботи відповідно до «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Комунального закладу «Артемівський ліцей Печенізької селищної ради Харківської області», схваленого педагогічною радою протокол від 01.02.2021 № 2, оприлюдненого  на веб-сайті КЗ «Артемівський ліцей»;
 • інформування учасників освітнього процесу про норми академічної доброчесності, їх важливість та відповідальність за їх порушення;
 • справедливе оцінювання здобувачів освіти;
 • розроблення вчителями завдань, що унеможливлюють списування;
 • постійне відстеження дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, оперативне реагування керівництва закладу освіти на їх порушення та оцінку ефективності прийнятих рішень.

3.4. Реалізація політики запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у КЗ «Артемівський ліцей» включає:

- розробку плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькування), що включає інформування учасників освітнього процесу про антибулінгову політику закладу, висвітлення питань із запобігання булінгу (цькування) під час заходів для педагогічних працівників, бесіди для здобувачів освіти та їх батьків щодо профілактики булінгу;

- ознайомлення педагогічних працівників із порядком реагування на звернення про випадки булінгу (цькування);

- здійснення профілактичних заходів для здобувачів освіти щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню);

- проведення інформаційних заходів для батьків здобувачів освіти щодо пропусків занять, профілактики насильства у дитячому колективі, кібербулінгу тощо;

- відстеження дотримання в закладі освіти всіма учасниками освітнього процесу чинних законодавчих та нормативно-правових актів щодо профілактики насильства та булінгу (цькування), своєчасне реагування керівництва закладу на випадки булінгу (цькування).

3.5. Підвищення кваліфікації є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснюється відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 (зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 №1133).

3.5.1. Із метою забезпечення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників у КЗ «Артемівський ліцей»:

 • здійснюється інформування педагогічних працівників про сучасні форми і методи професійного самовдосконалення;
 • систематично вивчаються потреби педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації та професійного розвитку, результати якого враховуються при організації та плануванні методичної роботи;
 • використовуються різні форми і методи роботи з педагогічними працівниками відповідно до їх освітніх потреб з урахуванням диференційованого та особистісно орієнтованого підходів;
 • створюється система матеріального та морального стимулювання педагогічних працівників до підвищення кваліфікації;
 • надається адресна допомога педагогічним працівникам, спрямована на підвищення їх професійної майстерності.

3.5.2. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

3.5.3. Основними видами підвищення кваліфікації є:

 • навчання за програмою підвищення кваліфікації при закладах, які є суб'єктами підвищення кваліфікації;
 • стажування;
 • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

3.5.4. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.5.6. Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада.

3.6. Планування освітньої діяльності: механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

3.6.1. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт освіти відповідного рівня.

Освітніми компонентами освітньої програми закладу загальної середньої освіти є освітня галузь, навчальний предмет, факультативний курс, курс за вибором, спецкурс, тощо.

Освітня програма має містити перелік освітніх компонентів для вільного вибору здобувачів освіти та їх логічну послідовність:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

У процесі розроблення освітньої програми закладу освіти можна використовувати типові або інші освітні програми, що затверджені в установленому законодавством порядку. Зокрема, заклад освіти розробляє освітню програму на основі типових освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України, відображає в ній специфіку організації освітнього процесу в КЗ «Артемівський ліцей».

Освітня програма закладу освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти (Державною службою якості освіти). Її схвалює педагогічна рада КЗ «Артемівський ліцей» та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма може бути розроблена закладом освіти для одного або для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

Моніторинг освітньої програми (освітніх програм) проводиться відповідно до Порядку проведення моніторингу освітніх програм, затвердженому керівником КЗ «Артемівський ліцей».

Освітні програми можуть переглядатися щорічно за результатами моніторингу освітніх програм.

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.6.2. Навчальний план є окремим документом, що визначає перелік освітніх галузей відповідно до Державного стандарту, предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативних курсів, спецкурсів, що забезпечують варіативну складову  навчального плану. Водночас навчальний план є складовою освітньої програми закладу освіти, як це відображено в наказах Міністерства освіти і науки України про типові освітні програми.

Навчальний план погоджує педагогічна рада КЗ «Артемівський ліцей», затверджує директор і вводить в дію наказом по КЗ «Артемівський ліцей».

Навчальні плани складаються для кожного класу відповідного рівня загальної середньої освіти.

Навчальні плани розробляють робочі групи у складі заступника директора з навчально-виховної роботи, голів методичних об’єднань.

3.7. На основі навчального плану вчителями - предметниками розробляється календарно-тематичне планування. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів інваріантної і варіативної складової навчального плану розробляють учителі за погодженням із відповідними шкільними методичними об’єднаннями КЗ «Артемівський ліцей»  згідно з вимогами Типових освітніх та навчальних програм.

3.8. Створення інклюзивного освітнього середовища.

Освіта у закладі надається шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та створення універсального дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби здобувачів освіти.

Інклюзивне освітнє середовище та універсальний дизайн закладу освіти передбачають, що особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб.

Універсальний дизайн закладу освіти створюється на таких принципах:

 • рівність і доступність використання: надання однакових засобів для всіх користувачів з метою уникнення відособлення окремих груп населення;
 • гнучкість використання: дизайн повинен забезпечити наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб користувачів;
 • просте та зручне використання: дизайн повинен забезпечувати простоту та інтуїтивність використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку користувача;
 • сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей користувачів: дизайн повинен сприяти ефективному донесенню всієї необхідної інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття користувача;
 • припустимість помилок: дизайн повинен звести до мінімуму можливість виникнення ризиків і шкідливих наслідків випадкових або ненавмисних дій користувачів;
 • низький рівень фізичних зусиль:
 • дизайн розраховано на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності;
 • наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь мобільності користувача.

 

 

Положення

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
Copyright Artemivskiy liceum © 2021uCoz