Меню сайту
Калькулятор
Статистика

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

   Реалізація Базового компонента дошкільної освіти передбачає впровадження інваріантної та варіативної частин навчального плану. У 2018/2019 навчальному році зміст інваріантної складової навчального плану дошкільного підрозділу реалізовується через комплексну освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

   У дошкільному підрозділі заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

   Інваріантна складова робочого навчального плану дошкільного навчального закладу містить орієнтовні види діяльності за освітніми лініями:

 • «Ознайомлення із соціумом»;
 • «Ознайомлення з природним довкіллям»;
 • «Художньо-продуктивна діяльність»:
 • «Сенсорний розвиток»;
 • «Логіко-математичний розвиток»;
 • «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»;
 • «Здоров’я та фізичний розвиток».

   Оскільки у закладі організована одна різновікова група, тривалість навчальних занять диференціюється, орієнтуючись на вік кожної дитини.

   Тривалість одного заняття із дітьми:

 • 4-го року життя не більше 15 хвилин;
 • 5-го року життя 20 хвилин;
 • 6-го року життя 25 хвилин.

   Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. 

   З метою скорочення організованих форм навчальної діяльності (занять) запроваджено блочно-тематичну організацію освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

   Реалізація варіативної складової Робочого навчального плану та пріоритетного напрямку діяльності ДНЗ буде здійснюватися шляхом впровадження гурткових занять за парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» по 3 години на тиждень із кожною віковою категорією.

   Гурткові заняття організовуються у другій половині дня, тривалість проведення гурткового заняття – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

   З метою реалізації Державного стандарту освіти у 2018/2019 навчальному році передбачено викладання навчальних предметів інваріантної складової навчального плану загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами, вибірково-обов’язкових предметів у 10 класі та варіативної складової навчального плану.

    Години варіативної складової навчального плану відведено:

   На вивчення профільних предметів:

 1. Правознавство: у 10 класі відведено 3 години на тиждень з метою забезпечення реалізації правового профіля навчання;

   На посилення вивчення предметів інваріантної складової:

 1. Захист Вітчизни: у 10-11-х класах додатково відведено по 0,5 години на тиждень з метою посилення ролі військово-патріотичного виховання;
 2. Історія України: у 10 класі додатково відведено 1,5 години на тиждень з метою забезпечення реалізації правового профіля навчання та вивчення предмета на профільному рівні.

   На курси за вибором:

   1. Українознавство: у 1-4 класах відведено по 1 годині на тиждень з метою формування соціальної і життєвої компетентностей учнів на основі знань про Україну та світове українство, широкого ознайомлення з матеріальними та духовними цінностями українського народу, вивчення особливостей українського довкілля, етносу, мови, культури, націє- та державотворення, української ментальності, історичного розвитку та історичної долі українського народу, формування духовно багатої особистості з цілісним уявленням про світ, глибокими патріотичними почуттями та розвиненою національною самосвідомістю майбутнього громадянина України;
   2. Поетика: у 2-4 класах відведено по 1 годині на тиждень з метою сприяння розвитку творчих здібностей молодших школярів, розширенню їх світогляду, формуванню естетичного смаку, вихованню любові до поезії та читання;
   3. Українознавство: у 5-9 класах по 1 годині на тиждень з метою виховання патріота, громадянина української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання й реалізовувати покликання української нації;
   4. Фінансово-грамотний споживач: у 6 класі 1 годину на тиждень з метою підвищення рівня фінансової компетентності учнів 6 класу, формування навичок раціональної споживчої поведінки, розвитку раціонального економічного мислення;
   5. Міфологія: у 7 класі відведено 1 годину на тиждень з метою ознайомлення школярів із категоріями міфічних героїв, з найдавнішими міфами народів світу та визначення місця серед них слов’янської міфології, розкриття особливостей давнього мі­фологічного світосприйняття;
   6. Православна культура Слобожанщини: у 5-6 класах по 0,5 години на тиждень з метою формування та розширення духовно-моральних якостей школярів; набуття соціальної, громадянської, духовної, етнокультурної компетентностей, що допоможуть їм мирно та продуктивно жити в поліетнічному, багаторелігійному та багатокультурному середовищі; формування в учнів патріотизму на основі логічного взаємопоєднання загальнонаціональної й регіональної (слобожанської) історії, культури, релігії, традицій та звичаїв українського народу, представників інших національностей, які проживають на території Слобожанщини як складової єдиної України;
   7. Життя рослин: у 7 класі відведено 0,5 години на тиждень з метою поглиблення і розширення знань учнів, які цікавляться біологією, прагнуть дізнатися про різноманітність рослин та їх життєдіяльність, взаємозв’язки у природі та практичне значення, формуванню відповідального ставлення до природи, естетичного виховання учнів;
   8. Харківщинознавство: у 8-9-х класах відведено по 1 годині на тиждень з метою засвоєння основних знань про історію та географію рідного краю;
   9. Фінансова грамотність: у 10 класі відведено 1 годину на тиждень з метою ознайомлення учнів із сучасними фінансовими продуктами та послугами, розвиток в них навичок використання таких продуктів, а також вміння власного фінансового планування на майбутнє.
   10. Адаптаційна фізіологія людини і фізіологія людини і тварин: в 11 класі відведено 1 годину на тиждень з метою формування знань про основні механізми при­стосувальних реакцій організму, вміння їх пояснювати, прогнозувати та мо­делювати реакції організму на зміни природних умов чи вплив пошко­джуючих чинників та якісної підготовки до ЗНО;
   11. Основи демократії: в 11 класі відведено 1 годину на тиждень з метою забезпеченості функціональної освіченості учнів старшої школи, формування компетентностей, необхідних для життя у суспільстві, здатності реалізовувати свої права і свободи, вмінні діяти у відповідності до власних переконань та цінностей.

    На факультативи:

    1. Основи хімічних знань: у 5 класі відведено 1 годину на тиждень з метою формування базових знань із хімії та підготовки до вивчення навчального предмета шляхом оволодіння основними термінами, поняттями, знаннями про об’єкти та методи хімічної науки;
    2. Сходинки орфографії: у 5 класі виділено 1 годину на тиждень з метою засвоєння учнями орфографії рідної мови відповідно до норм сучасної української літературної мови, формування й удосконалення орфографічних умінь й навичок на основі засвоєння системи загальноприйнятих способів передачі мови з урахуванням її стилістичних особливостей, орфографії;
    3. Юний географ-краєзнавець: у 6 класі відведено 1 годину на тиждень з метою розширення в учнів кругозору природничих знань, підвищення інтересу учнів до вивчення географії та краєзнавства, удосконалення і розвитку навичок роботи з різними джерелами географічних знань, вироблення в учнів умінь самостійно шукати, аналізувати і систематизувати географічну інформацію та практично застосовувати здобуті географічні знання,  виховання свідомого громадянина, патріота своєї держави;
    4. Синтаксис простого та простого ускладненого речення: у 8 класі відведено 1 годину на тиждень з метою засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні функції в мовленні; формування умінь і навичок доречно й стилістично виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів; збагачення синтаксичної будови мовлення школярів;
    5. Синтаксис складного речення: у 9 класі відведено 1 годину на тиждень з метою поглиблення знань про синтаксис складних речень, їх будову, семантику, синонімію, інтонаційні, пунктуаційні й стилістичні особливості, у формуванні вмінь і навичок конструювання різноманітних синтаксичних конструкцій й використання їх в усній і писемній формах у різних мовних стилях і жанрах;
    6. «Захисти себе від ВІЛ» за програмою «Формування здорового способу життя  та профілактика ВІЛ/СНІДу»: у 10 класі запроваджено  1 годину на тиждень з метою підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ;
    7. Стилістика сучасної української мови: у 10, 11 класах відведено по 1 годині на тиждень з метою засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння знаннями про особливості усіх функціональних стилів мови, формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм спілкування;
    8. Розв’язування задач з хімії: у 11 класі 1 годину на тиждень з метою розширення уявлення про методи розв’язування задач, вироблення навичок розв’язування задач підвищеної складності, розвитку інтересу до хімії, логічного мислення та творчого підходу до рішення задач;
    9. Країнознавство (німецька мова): у 11 класі відведено 0,5 години на тиждень з метою формування комунікативних мовленнєвих навичок.

   Для викладання трудового навчання, технологій у 2018/2019 навчальному році визначені варіативні модулі:

Клас

Кількість модулів

Назва модулів та блоків

5

 

 

І

БЛОК 1. «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП».

«Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання)»

ІІ

«Технологія виготовлення дерев’яної іграшки»

6

 

 

І

БЛОК 1. «Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту»

«Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу та дроту»

ІІ

«Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів»

7

 

 

І

БЛОК 1. «Технологія виготовлення виробів із деревини»

«Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки)»

8

І

БЛОК 1. «Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу»

«Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки)»

9

І

 «Технологія токарної обробки деревини»

10

І

ІІ

ІІІ

«Ландшафтний дизайн»

«Комп’ютерне проектування»

«Креслення»

11

І

«Технологія художньої обробки деревини випилюванням»

   Для викладання фізичної культури обрані слідуючі варіативні модулі:

Клас

Кількість модулів

Назва модулів та блоків

5-8,

10,

11

І

Легка атлетика

ІІ

Футбол

ІІІ

Гімнастика

ІV

Баскетбол

V

Волейбол

9

І

Футбол

ІІ

Гімнастика

ІІІ

Баскетбол

ІV

Волейбол

   У початковій школі:

   українська мова у 2-4 класах буде викладатися по 4 години на тиждень у першому семестрі та 3 години на тиждень у другому семестрі, відповідно до вимог програми; літературне читання у 2-4 класах буде викладатися по 3 години на тиждень у першому семестрі та 4 години на тиждень у другому семестрі, відповідно до вимог програми.

   В основній і старшій школі предмети інваріантної та варіативної складової, на які відводиться по 0,5 години (1,5; 2,5; 3,5) на тиждень будуть викладатися протягом навчального року по 1 годині через тиждень.

   Навчальні предмети інваріантної складової навчального плану викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Реалізація варіативної складової навчального плану здійснюється шляхом шляхом вивчення предметів на профільному рівні у 10 класі, впровадження спецкурсів, курсів за вибором та факультативів у 1-11 класах за чинними програмами, рекомендованими до використання Міністерством освіти і науки України.

   Педагогічна рада Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» приймає рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо, про збільшення кількості годин на вивчення базових або профільних предметів за рахунок додаткових годин складанні навчального плану, про планування концентрованого вивчення певного предмета (впродовж чверті, семестру, навчального року) з метою уникнення одногодинного тижневого вивчення або курсу.

   Враховуючи наповнюваність класів, поділ на групи при вивченні окремих предметів для посилення індивідуальної роботи з учнями не запроваджується. Інклюзивне навчання у закладі не здійснюється у зв’язку із відсутністю учнів з особливими освітніми потребами, інвалідністю, тощо. У разі виникнення потреби, у Артемівському НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» гарантоване запровадження індивідуального, інклюзивного навчання, та інших форм здобуття базової середньої освіти.

 

Робочий навчальний план

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Корисні Посилання